Home » PPT

PPT

POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE

 

W roku 2003 w Europie został zapoczątkowany proces tworzenia Europejskich Platform Technologicznych. Platformy Technologiczne są wielkim wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Inicjatywy te skoncentrowały wysiłki kluczowych partnerów europejskich do realizacji tych strategii w formie wielkich projektów naukowo-technologicznych. Platformy Technologiczne stały się kluczowym instrumentem w mobilizacji myśli badawczej i środków finansowych na poziomie europejskim. Jednym z głównych zadań Platform jest ustanawianie efektywnych partnerstw publiczno-prywatnych dla wdrożenia przygotowanych strategii.

Wyznaczono pięć głównych kierunków działań:

 1. Rozwój nowych technologii prowadzących do radykalnej zmiany sektora (wodór i ogniwa paliwowe, nanoelektronika).
 2. Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju (zaopatrzenie w wodę i jej czystość, genomika roślin, biotechnologia).
 3. Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług (komunikacja mobilna i bezprzewodowa, innowacyjne lekarstwa).
 4. Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów (aeronautyka).
 5. Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych (stal).

Platformy Technologiczne stały się jednym z fundamentów Siódmego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej oraz aktualnego Programu Ramowego Horyzont 2020. Aktualnie w Europie działa ponad trzydzieści Platform Technologicznych.

W ślad za inicjatywą Komisji Europejskiej w roku 2004 zaczęły powstawać Polskie Platformy Technologiczne. Cele Polskich Platform Technologicznych wyznaczone zostały w dwóch płaszczyznach:

 1. w wymiarze europejskim:
 • aktywny udział w strukturach Europejskich Platformach Technologicznych,
 • aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych,
 • aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE;
 1. w wymiarze krajowym:
 • przygotowanie ambitnych krajowych programów badawczo-rozwojowych dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem budowania gospodarki opartej na wiedzy,
 • integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii,
 • mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych,
 • optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki,
 • promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki.

Aktualnie w Polsce istnieje 29 Platform Technologicznych. Działania Polskich Platform Technologicznych w poszczególnych sektorach przemysłowych wspierane są przez resorty najważniejsze dla polskiej nauki, gospodarki i bezpieczeństwa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Uczestnikami Polskich Platform Technologicznych są kluczowi partnerzy przemysłowi, przedsiębiorstwa, izby i agencje gospodarcze, instytuty naukowe oraz uczelnie. Partnerem wszystkich powstałych dotychczas Platform jest także Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.